logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Профиль Украины по трансфертному ценообразованию (Transfer Pricing Country Profile - Ukraine)

1. Посилання на принцип «витягнутої руки» (Reference to the Arm’s Length Principle)
З 01.01.2015 стаття 39 Податкового кодексу України встановлює принцип «витягнутої руки» в контрольованих операціях при оподаткуванні податком на прибуток. Контрольована операція вважається такою, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.
Контрольованими вважаються операції:
1) що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;
2) з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів;
3) однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, а саме:
- держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
- держави, які не розкривають у публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб;
- держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.
Такий перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни. На сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, до якого потрапили 73 країни.
4) що здійснюються між пов'язаними особами із залученням (за посередництвом) осіб, які не є пов'язаними з ними, визнається контрольованою за умови, що ці непов'язані особи:
- не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;
- не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.
Під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.
Вищевказані операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
- загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов'язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;
- обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов'язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) або 3 відсотки доходу, що враховується під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств, платника податків за відповідний податковий (звітний) рік.

2. Посилання на Настанови ОЕСР по трансфертному ціноутворенню (якщо такі є) (Reference to the OECD Transfer Pricing Guidelines (if any))
Настанови ОЕСР по трансфертному ціноутворенню не мають правового статусу в межах української податкової системи. Податковий кодекс України не містить жодних послань на керівні принципи ОЕСР по трансфертному ціноутворенню. Однак, Настанови ОЕСР перекладені українською мовою та розміщені у вільному доступі на сайті Державної фіскальної служби України.

3. Визначення пов’язаних сторін (Definition of related parties)
Стаття 14 Податкового кодексу України містить визначення пов'язаних осіб: пов’язаними є юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:
а) для юридичних осіб:
- одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
- одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;
- одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;
- одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
- принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;
- одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
- юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);
б) для фізичної особи та юридичної особи:
- фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
- фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;
- фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);
в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
- безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі;
- належать будь-якій із пов'язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі.
Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 20 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
- безпосередньо належать такій фізичній особі в юридичній особі;
- належать будь-яким пов'язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі.
Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі:
- опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володіння корпоративними правами;
- володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.
У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу перевищує 20 відсотків, усі особи такого ланцюга є пов'язаними (незалежно від результатів множення).
Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов'язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов'язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом.
За наявності обставин, зазначених у підпунктах "а" - "в", юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у цьому підпункті.

4. Методи трансфертного ціноутворення (Transfer pricing methods)
Стаття 39.3 Податкового кодексу України передбачає п’ять методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки":
1) порівняльної неконтрольованої ціни;
2) ціни перепродажу;
3) «витрати плюс»;
4) чистого прибутку;
5) розподілення прибутку,
що в цілому відповідає методам, наведеним в Настановах ОЕСР.
Може використовуватись будь-який метод, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
Для контрольованих операцій з нерезидентами, зареєстрованих у державах (на територіях), визначених Кабінетом Міністрів України з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
У разі коли з урахуванням всіх критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися з однаковою надійністю, слід застосовувати метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".

5. Вимоги по документуванню трансфертного ціноутворення (Transfer pricing documentation requirements)
Документація з трансфертного ціноутворення – це сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі. Документація повинна містити таку інформацію:
1) дані про пов'язаних осіб, а саме:
- контрагента (контрагентів) контрольованої операції;
- осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків.
Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов'язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи);
2) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення;
3) опис операції, умови її здійснення (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов'язкові умови договорів (контрактів);
4) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
5) умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
6) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
7) відомості про функції пов'язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов'язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
8) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення умов контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення умов контрольованої операції);
9) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
10) відомості про проведене платником податку самостійне або пропорційне коригування податкової бази та сум податку (у разі його проведення).

6. Спеціальні процедури аудиту трансфертного ціноутворення та/або штрафи (Specific transfer pricing audit procedures and / or specific transfer pricing penalties)
Спеціальні процедури аудиту стосовно трансфертного ціноутворення відсутні, однак встановлено значну тривалість перевірки таких операцій податковими органами – до 18 місяців (з можливістю продовження ще на 12 місяців). Строк давності, в межах якого податковий орган має право перевірки контрольованих операцій – 7 років.
Податковий кодекс України передбачає штрафи за:
1) неподання (несвоєчасне подання) звіту про контрольовані операції:
- штраф 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (наразі це 121 800 грн, що складає близько 4 060 євро);
2) 5% суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті;
3) 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції (не більше ніж 243 600 грн, що складає близько 8 120 євро)

7. Відповідні положення стосовно договорів про попереднє ціноутворення (Relevant regulations on Advance Pricing Arrangements)
N/A

8. Посилання на відповідні урядові сайти (Link to relevant Government Internet sites)
http://www.minfin.gov.ua/ - Міністерство фінансів України;
http://sfs.gov.ua/ - Державна фіскальна служба України.

9. Інша відповідна інформація (Other relevant information)
Об’єкт оподаткування податком на прибуток збільшується:
- на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій;
- на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій.

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Профиль Украины по трансфертному ценообразованию (Transfer Pricing Country Profile - Ukraine)

1. Посилання на принцип «витягнутої руки» (Reference to the Arm’s Length Principle)
З 01.01.2015 стаття 39 Податкового кодексу України встановлює принцип «витягнутої руки» в контрольованих операціях при оподаткуванні податком на прибуток. Контрольована операція вважається такою, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.
Контрольованими вважаються операції:
1) що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;
2) з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів;
3) однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, а саме:
- держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
- держави, які не розкривають у публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб;
- держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.
Такий перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни. На сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, до якого потрапили 73 країни.
4) що здійснюються між пов'язаними особами із залученням (за посередництвом) осіб, які не є пов'язаними з ними, визнається контрольованою за умови, що ці непов'язані особи:
- не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;
- не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.
Під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.
Вищевказані операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
- загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов'язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;
- обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов'язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) або 3 відсотки доходу, що враховується під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств, платника податків за відповідний податковий (звітний) рік.

2. Посилання на Настанови ОЕСР по трансфертному ціноутворенню (якщо такі є) (Reference to the OECD Transfer Pricing Guidelines (if any))
Настанови ОЕСР по трансфертному ціноутворенню не мають правового статусу в межах української податкової системи. Податковий кодекс України не містить жодних послань на керівні принципи ОЕСР по трансфертному ціноутворенню. Однак, Настанови ОЕСР перекладені українською мовою та розміщені у вільному доступі на сайті Державної фіскальної служби України.

3. Визначення пов’язаних сторін (Definition of related parties)
Стаття 14 Податкового кодексу України містить визначення пов'язаних осіб: пов’язаними є юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:
а) для юридичних осіб:
- одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
- одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;
- одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;
- одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
- принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;
- одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
- юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);
б) для фізичної особи та юридичної особи:
- фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
- фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;
- фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
- сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);
в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
- безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі;
- належать будь-якій із пов'язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі.
Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 20 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
- безпосередньо належать такій фізичній особі в юридичній особі;
- належать будь-яким пов'язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі.
Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі:
- опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володіння корпоративними правами;
- володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.
У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу перевищує 20 відсотків, усі особи такого ланцюга є пов'язаними (незалежно від результатів множення).
Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов'язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов'язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом.
За наявності обставин, зазначених у підпунктах "а" - "в", юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у цьому підпункті.

4. Методи трансфертного ціноутворення (Transfer pricing methods)
Стаття 39.3 Податкового кодексу України передбачає п’ять методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки":
1) порівняльної неконтрольованої ціни;
2) ціни перепродажу;
3) «витрати плюс»;
4) чистого прибутку;
5) розподілення прибутку,
що в цілому відповідає методам, наведеним в Настановах ОЕСР.
Може використовуватись будь-який метод, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
Для контрольованих операцій з нерезидентами, зареєстрованих у державах (на територіях), визначених Кабінетом Міністрів України з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
У разі коли з урахуванням всіх критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися з однаковою надійністю, слід застосовувати метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".

5. Вимоги по документуванню трансфертного ціноутворення (Transfer pricing documentation requirements)
Документація з трансфертного ціноутворення – це сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі. Документація повинна містити таку інформацію:
1) дані про пов'язаних осіб, а саме:
- контрагента (контрагентів) контрольованої операції;
- осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків.
Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов'язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи);
2) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення;
3) опис операції, умови її здійснення (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов'язкові умови договорів (контрактів);
4) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
5) умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
6) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
7) відомості про функції пов'язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов'язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
8) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення умов контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення умов контрольованої операції);
9) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
10) відомості про проведене платником податку самостійне або пропорційне коригування податкової бази та сум податку (у разі його проведення).

6. Спеціальні процедури аудиту трансфертного ціноутворення та/або штрафи (Specific transfer pricing audit procedures and / or specific transfer pricing penalties)
Спеціальні процедури аудиту стосовно трансфертного ціноутворення відсутні, однак встановлено значну тривалість перевірки таких операцій податковими органами – до 18 місяців (з можливістю продовження ще на 12 місяців). Строк давності, в межах якого податковий орган має право перевірки контрольованих операцій – 7 років.
Податковий кодекс України передбачає штрафи за:
1) неподання (несвоєчасне подання) звіту про контрольовані операції:
- штраф 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (наразі це 121 800 грн, що складає близько 4 060 євро);
2) 5% суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті;
3) 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції (не більше ніж 243 600 грн, що складає близько 8 120 євро)

7. Відповідні положення стосовно договорів про попереднє ціноутворення (Relevant regulations on Advance Pricing Arrangements)
N/A

8. Посилання на відповідні урядові сайти (Link to relevant Government Internet sites)
http://www.minfin.gov.ua/ - Міністерство фінансів України;
http://sfs.gov.ua/ - Державна фіскальна служба України.

9. Інша відповідна інформація (Other relevant information)
Об’єкт оподаткування податком на прибуток збільшується:
- на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій;
- на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій.

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017