logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

2. Метод ціни перепродажу (resale price method)

Згідно з підпунктом 39.3.4.1 пункту 39.3 статті 39 ПКУ, метод ціни перепродажу складається з порівняння результату перепродажу, який покупець товару у контрольованій операції отримує від перепродажу товару у неконтрольованій операції, з результатом перепродажу, який отримується у співставній неконтрольованій операції купівлі та операціях перепродажу.
Тобто, якщо Покупець 1 отримує товар від залежної компанії, а потім перепродує його незалежному Покупцю 2, фактично виконуючи функції дистриб’ютора, тоді Покупцю 1 необхідно застосувати метод ціни перепродажу, використовуючи при цьому показник валової рентабельності. Показник валової рентабельності застосовується для визначення того, чи отримує дистриб’ютор (Покупець 1) при перепродажі товару Покупцю 2 по такій ціні ринкову валову рентабельність, іншими словами, чи не завищена закупівельна ціна у Покупця 1. Цей показник порівнюється з валовою рентабельністю незалежних дистриб’юторів. Якщо валова рентабельність нашого Покупця 1 знаходиться в межах ринкового діапазону рентабельності, то і закупівельні ціни Покупця 1 встановлені на ринковому рівні.
Таким чином, при застосуванні методу ціни перепродажу аналізується діапазон валової рентабельності.
Валова рентабельність – відношення валового прибутку до чистого доходу.
Валовий прибуток визначається як чистий дохід мінус собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Чистий дохід визначається як виручка від реалізації за виключенням ПДВ, акцизу та інших вирахувань з доходу.
Звертаю увагу на те, що валова рентабельність визначається тільки стосовно контрольованої операції.
Що стосується собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), то вона може бути як повною (тобто враховуючи адмінвитрати, витрати на збут, інші витрати) так і виробничою (головне, щоб вона була однаковою як для контрольованої так і для неконтрольованої операції).
Метод ціни перепродажу також може використовуватися, зокрема, але не виключно:
1) у разі, якщо особа, здійснюючи перепродаж, не володіє об'єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень його валової рентабельності;
2) якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:
- підготовка товару до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування);
- змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.
Відповідно до Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення (затвердженого постановою Кабміну від 17 жовтня 2013 № 763), для визначення ринкового діапазону рентабельності визначається вибірка показників рентабельності зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається показник рентабельності контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону рентабельності визначається:
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
У разі якщо валова рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
Якщо валова рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
Якщо валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.

Приклад:
Покупець 1 придбав товари для подальшого перепродажу у залежного продавця. Покупець 1 також купує аналогічний товар у незалежних осіб (наприклад, він провів 5 операцій). Покупець 1 перепродав товари незалежним особам.
Кількість товарів, що купив Покупець 1: 1 500 одиниць.
Ціна по якій Покупець 1 купив товари: 50 тис. грн/одиниця.
Собівартість товару для Покупця 1: 75 000 тис. грн (1 500*50 тис. грн).
Ціна по якій Покупець 1 продав товар незалежній особі: 112 тис. грн./за одиницю
Виручка (чистий дохід) Покупця 1: 168 000 тис. грн (1 500*112 тис. грн).
Валовий прибуток Покупця 1: 93 000 тис. грн (168 000-75 000).
Валова рентабельність цієї операції для Покупця 1: 55,4% (93 000/168 000).

Співставні операції Покупця 1 з незалежними продавцями:

з/п

Кількість товарів, одиниць

Покупна ціна за один, тис. грн.

Собівартість товару для Покупця 1, тис. грн (ст2 х ст3)

Ціна по якій Покупець 1 продав товар незалежній особі, грн/за один

Середньозважена ціна*, тис. грн.

Виручка (чист дохід) по середньозваженим цінам, тис. грн.

(ст2 х ст6)

Валовий прибуток Покупця 1,

тис. грн

(ст7 – ст4)

Валова рентабельність для Покупця 1

(ст8 : ст7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

400

50

20 000

100

101,76

40 702

20 702

50,9%

2

800

60

48 000

100

101,76

81 405

33 405

41%

3

500

70

35 000

100

101,76

50 878

15 878

31,2%

4

300

80

24 000

110

101,76

30 527

6 527

21,4%

5

50

80

4 000

112

101,76

5 088

1 088

21,4%

*Розрахунок середньозваженої ціни: (400 х 100 + 800 х 100 +500 х 100 + 300 х 110 + 50 х 112) / (400 + 800 + 500 + 300 + 50)

Визначаємо ринковий інтервал валової рентабельності:
Пронумеруємо операції в порядку зростання валової рентабельності:
1) 21,4%;
2) 21,4%;
3) 31,2%;
4) 41%;
5) 50,9%.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону рентабельності:
- число значень вибірки – 5;
- частка від ділення 5 на 4 – 1,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 1.
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (номер 2 вибірки).
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності становить 21,4%.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону рентабельності:
- добуток числа 0,75 на 5 = 3,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 3
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону рентабельності має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 3+1=4 (номер 4 вибірки).
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону рентабельності становить 41%.
Ринковий діапазон валової рентабельності: 21,4%-41%.
Як ми вже розрахували вище, валова рентабельність цієї операції для Покупця 1 становить 55,4%, тобто валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності. Таким чином, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності, тобто 41%.
168 000 тис. грн – (168 000*41%) = 99 120 тис. грн.
Тобто, собівартість товару для Покупця 1 повинна скласти 99 120 тис. грн замість 75 000 тис. грн і Покупець 1 повинен зменшити свої витрати (або збільшити дохід) на 24 120 тис. грн (99 120 – 75 000).

Звертаємо вашу увагу на те, що для застосування методу ціни перепродажу необхідна інформація про валову рентабельність щодо операцій з незалежними постачальниками (наразі отримати таку інформацію дуже складно). Крім того, необхідно переконатися, що угоди, обрані в якості співставних, були здійснені дійсно в порівнянних комерційних і фінансових умовах або така порівнянність може бути досягнута шляхом застосування обґрунтованих коригувань.
Ці фактори призводять до того, що метод ціни перепродажу на практиці майже не застосовується.

 

Комментарии   

+5 #1 Катерина 29.04.2016 12:50
Тобто, собівартість товару для Покупця 1 повинна скласти 99 120 тис. грн замість 75 000 тис. грн і Покупець 1 повинен зменшити свої витрати (або збільшити дохід) на 24 120 тис. грн (99 120 – 75 000).

відповідно до Вашого прикладу собівартість і так є меншою ніж розрахована, а ви робите висновок що Покупець має ЩЕ зменшити собі витрати!!!!!!! Чому?
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

2. Метод ціни перепродажу (resale price method)

Згідно з підпунктом 39.3.4.1 пункту 39.3 статті 39 ПКУ, метод ціни перепродажу складається з порівняння результату перепродажу, який покупець товару у контрольованій операції отримує від перепродажу товару у неконтрольованій операції, з результатом перепродажу, який отримується у співставній неконтрольованій операції купівлі та операціях перепродажу.
Тобто, якщо Покупець 1 отримує товар від залежної компанії, а потім перепродує його незалежному Покупцю 2, фактично виконуючи функції дистриб’ютора, тоді Покупцю 1 необхідно застосувати метод ціни перепродажу, використовуючи при цьому показник валової рентабельності. Показник валової рентабельності застосовується для визначення того, чи отримує дистриб’ютор (Покупець 1) при перепродажі товару Покупцю 2 по такій ціні ринкову валову рентабельність, іншими словами, чи не завищена закупівельна ціна у Покупця 1. Цей показник порівнюється з валовою рентабельністю незалежних дистриб’юторів. Якщо валова рентабельність нашого Покупця 1 знаходиться в межах ринкового діапазону рентабельності, то і закупівельні ціни Покупця 1 встановлені на ринковому рівні.
Таким чином, при застосуванні методу ціни перепродажу аналізується діапазон валової рентабельності.
Валова рентабельність – відношення валового прибутку до чистого доходу.
Валовий прибуток визначається як чистий дохід мінус собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Чистий дохід визначається як виручка від реалізації за виключенням ПДВ, акцизу та інших вирахувань з доходу.
Звертаю увагу на те, що валова рентабельність визначається тільки стосовно контрольованої операції.
Що стосується собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), то вона може бути як повною (тобто враховуючи адмінвитрати, витрати на збут, інші витрати) так і виробничою (головне, щоб вона була однаковою як для контрольованої так і для неконтрольованої операції).
Метод ціни перепродажу також може використовуватися, зокрема, але не виключно:
1) у разі, якщо особа, здійснюючи перепродаж, не володіє об'єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень його валової рентабельності;
2) якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:
- підготовка товару до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування);
- змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.
Відповідно до Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення (затвердженого постановою Кабміну від 17 жовтня 2013 № 763), для визначення ринкового діапазону рентабельності визначається вибірка показників рентабельності зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається показник рентабельності контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону рентабельності визначається:
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
У разі якщо валова рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
Якщо валова рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
Якщо валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.

Приклад:
Покупець 1 придбав товари для подальшого перепродажу у залежного продавця. Покупець 1 також купує аналогічний товар у незалежних осіб (наприклад, він провів 5 операцій). Покупець 1 перепродав товари незалежним особам.
Кількість товарів, що купив Покупець 1: 1 500 одиниць.
Ціна по якій Покупець 1 купив товари: 50 тис. грн/одиниця.
Собівартість товару для Покупця 1: 75 000 тис. грн (1 500*50 тис. грн).
Ціна по якій Покупець 1 продав товар незалежній особі: 112 тис. грн./за одиницю
Виручка (чистий дохід) Покупця 1: 168 000 тис. грн (1 500*112 тис. грн).
Валовий прибуток Покупця 1: 93 000 тис. грн (168 000-75 000).
Валова рентабельність цієї операції для Покупця 1: 55,4% (93 000/168 000).

Співставні операції Покупця 1 з незалежними продавцями:

з/п

Кількість товарів, одиниць

Покупна ціна за один, тис. грн.

Собівартість товару для Покупця 1, тис. грн (ст2 х ст3)

Ціна по якій Покупець 1 продав товар незалежній особі, грн/за один

Середньозважена ціна*, тис. грн.

Виручка (чист дохід) по середньозваженим цінам, тис. грн.

(ст2 х ст6)

Валовий прибуток Покупця 1,

тис. грн

(ст7 – ст4)

Валова рентабельність для Покупця 1

(ст8 : ст7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

400

50

20 000

100

101,76

40 702

20 702

50,9%

2

800

60

48 000

100

101,76

81 405

33 405

41%

3

500

70

35 000

100

101,76

50 878

15 878

31,2%

4

300

80

24 000

110

101,76

30 527

6 527

21,4%

5

50

80

4 000

112

101,76

5 088

1 088

21,4%

*Розрахунок середньозваженої ціни: (400 х 100 + 800 х 100 +500 х 100 + 300 х 110 + 50 х 112) / (400 + 800 + 500 + 300 + 50)

Визначаємо ринковий інтервал валової рентабельності:
Пронумеруємо операції в порядку зростання валової рентабельності:
1) 21,4%;
2) 21,4%;
3) 31,2%;
4) 41%;
5) 50,9%.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону рентабельності:
- число значень вибірки – 5;
- частка від ділення 5 на 4 – 1,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 1.
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (номер 2 вибірки).
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності становить 21,4%.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону рентабельності:
- добуток числа 0,75 на 5 = 3,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 3
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону рентабельності має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 3+1=4 (номер 4 вибірки).
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону рентабельності становить 41%.
Ринковий діапазон валової рентабельності: 21,4%-41%.
Як ми вже розрахували вище, валова рентабельність цієї операції для Покупця 1 становить 55,4%, тобто валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності. Таким чином, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності, тобто 41%.
168 000 тис. грн – (168 000*41%) = 99 120 тис. грн.
Тобто, собівартість товару для Покупця 1 повинна скласти 99 120 тис. грн замість 75 000 тис. грн і Покупець 1 повинен зменшити свої витрати (або збільшити дохід) на 24 120 тис. грн (99 120 – 75 000).

Звертаємо вашу увагу на те, що для застосування методу ціни перепродажу необхідна інформація про валову рентабельність щодо операцій з незалежними постачальниками (наразі отримати таку інформацію дуже складно). Крім того, необхідно переконатися, що угоди, обрані в якості співставних, були здійснені дійсно в порівнянних комерційних і фінансових умовах або така порівнянність може бути досягнута шляхом застосування обґрунтованих коригувань.
Ці фактори призводять до того, що метод ціни перепродажу на практиці майже не застосовується.

 

Комментарии   

+5 #1 Катерина 29.04.2016 12:50
Тобто, собівартість товару для Покупця 1 повинна скласти 99 120 тис. грн замість 75 000 тис. грн і Покупець 1 повинен зменшити свої витрати (або збільшити дохід) на 24 120 тис. грн (99 120 – 75 000).

відповідно до Вашого прикладу собівартість і так є меншою ніж розрахована, а ви робите висновок що Покупець має ЩЕ зменшити собі витрати!!!!!!! Чому?
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017