logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Особливості відкриття рахунків клієнтам, чия адреса перейменована

Щодо встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів

У зв’язку iз запитом щодо надання роз’яснень стосовно порядку встановлення вiдомостей про мiсце проживання / мiсцезнаходження клiєнтiв при вiдкриттi рахункiв у зв’язку з перейменуванням населеного пункту або вулицi (проспекту, бульвару тощо) Нацiональний банк України повiдомляє наступне.

Вiдповiдно до пункту 2.1 глави 2 Інструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 № 492 (дал — Інструкцiя № 492), банки зобов’язанi на пiдставi офiцiйних документiв або засвiдчених в установленому законодавством України порядку їх копiй iдентифiкувати та верифiкувати клiєнтiв — власникiв рахункiв/представникiв власникiв рахункiв/осiб, якi вiдкривають рахунки на користь третiх осiб у порядку, установленому законодавством України з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Нацiонального банку з питань фiнансового монiторингу.

Згiдно з абзацом 1 пункту 2.3 глави 2 Інструкцiї № 492 банк пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнта встановлює iдентифiкацiйнi данi про цього клiєнта, передбаченi статтею 9 Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далi — Закон).

Пунктом 7 статтi 9 Закону визначено, що реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнту, номер поточного рахунка, мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи — резидента України (мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування фiзичної особи — нерезидента в УкраїнI), вiдомостi про виконавчий орган, а також iнша iнформацiя, необхiдна для вивчення клiєнта, встановлюються суб’єктом первинного фiнансового монiторингу на пiдставi офiцiйних документiв та/або iнформацiї, одержаної вiд клiєнта (представника клiєнта) та засвiдченої ним, а також з iнших джерел, якщо така iнформацiя є публiчною (вiдкритою).

Частиною одинадцятою статтi 5 Закону України «Про географiчнi назви» передбачено випадки перейменування географiчних об’єктiв, зокрема, у зв’язку з необхiднiстю приведення назви географiчного об’єкта у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки». При цьому вiдповiдно до частини тринадцятої та чотирнадцятої статтi 6 Закону України «Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi» у разi прийняття рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої зазначенi вiдомостi за бажанням особи вносяться до документiв, якi мiстять вiдомостi про мiсце проживання / перебування особи.

Також, законодавством України не встановлено строки для внесення юридичними особами змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань в частинi вiдомостей про мiсцезнаходження юридичної особи у зв’язку iз прийняттям рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої.

З огляду на зазначене, пiд час вiдкриття рахункiв клiєнтам, мiсце проживання або мiсцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої банки мають додавати до справ з юридичного оформлення рахункiв вiдповiднi рiшення Верховної Ради України або органiв мiсцевого самоврядування.

Заступник Голови Я. В. Смолiй

Лист НБУ від 27 травня 2016 року № 18-0005/45234

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Особливості відкриття рахунків клієнтам, чия адреса перейменована

Щодо встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів

У зв’язку iз запитом щодо надання роз’яснень стосовно порядку встановлення вiдомостей про мiсце проживання / мiсцезнаходження клiєнтiв при вiдкриттi рахункiв у зв’язку з перейменуванням населеного пункту або вулицi (проспекту, бульвару тощо) Нацiональний банк України повiдомляє наступне.

Вiдповiдно до пункту 2.1 глави 2 Інструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 № 492 (дал — Інструкцiя № 492), банки зобов’язанi на пiдставi офiцiйних документiв або засвiдчених в установленому законодавством України порядку їх копiй iдентифiкувати та верифiкувати клiєнтiв — власникiв рахункiв/представникiв власникiв рахункiв/осiб, якi вiдкривають рахунки на користь третiх осiб у порядку, установленому законодавством України з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Нацiонального банку з питань фiнансового монiторингу.

Згiдно з абзацом 1 пункту 2.3 глави 2 Інструкцiї № 492 банк пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнта встановлює iдентифiкацiйнi данi про цього клiєнта, передбаченi статтею 9 Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далi — Закон).

Пунктом 7 статтi 9 Закону визначено, що реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнту, номер поточного рахунка, мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи — резидента України (мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування фiзичної особи — нерезидента в УкраїнI), вiдомостi про виконавчий орган, а також iнша iнформацiя, необхiдна для вивчення клiєнта, встановлюються суб’єктом первинного фiнансового монiторингу на пiдставi офiцiйних документiв та/або iнформацiї, одержаної вiд клiєнта (представника клiєнта) та засвiдченої ним, а також з iнших джерел, якщо така iнформацiя є публiчною (вiдкритою).

Частиною одинадцятою статтi 5 Закону України «Про географiчнi назви» передбачено випадки перейменування географiчних об’єктiв, зокрема, у зв’язку з необхiднiстю приведення назви географiчного об’єкта у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки». При цьому вiдповiдно до частини тринадцятої та чотирнадцятої статтi 6 Закону України «Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi» у разi прийняття рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої зазначенi вiдомостi за бажанням особи вносяться до документiв, якi мiстять вiдомостi про мiсце проживання / перебування особи.

Також, законодавством України не встановлено строки для внесення юридичними особами змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань в частинi вiдомостей про мiсцезнаходження юридичної особи у зв’язку iз прийняттям рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої.

З огляду на зазначене, пiд час вiдкриття рахункiв клiєнтам, мiсце проживання або мiсцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рiшення про змiну нумерацiї будинкiв, перейменування вулиць (проспектiв, бульварiв, площ, провулкiв, кварталiв тощо), населених пунктiв, адмiнiстративно-територiальних одиниць, змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої банки мають додавати до справ з юридичного оформлення рахункiв вiдповiднi рiшення Верховної Ради України або органiв мiсцевого самоврядування.

Заступник Голови Я. В. Смолiй

Лист НБУ від 27 травня 2016 року № 18-0005/45234

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017