logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Паевые взносы на развитие инфраструктуры города (взносы на благоустройство) и расходы для ФЛП

Главное управление ГФС в г. Киеве в письме от 22.10.2015 р. № 3152/К/26-15-17-04-14 сделало следующий вывод:

Так, п. 177.4 статьи 177 НКУ определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения.

В этом перечне не указаны расходы на надлежащее содержание прилегающей к временному сооружению территории или на паевые взносы на содержание этого объекта благоустройства.

Но, согласно части 4 статьи 15 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов" (Закон № 2807), собственник временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, расположенного на территории объекта благоустройства государственной и коммунальной собственности, обязан обеспечить надлежащее содержание прилегающей к временному сооружению территории или может принимать паевое участие в содержании этого объекта благоустройства на условиях договора, заключенного с предприятием или балансодержателем.

Таким образом, расходы на паевое участие (взнос) в содержании объектов благоустройства включаются в состав расходов физического лица – предпринимателя на общей системе налогообложения согласно п. 177.4 НКУ.

В свою очередь физлица-единщики не могут относить на расходы паевые взносы на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, поскольку понятие расходов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога действующими нормами НКУ вообще не предусмотрено.

Оригинал письма № 3152/К/26-15-17-04-14:

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ, об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, до якого належать:
- витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;
- витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
- обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;
- суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
- інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Згідно ст. 1 Цивільного кодексу України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 N 2807-IV (далі - Закон N 2807), власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Статтею 1 Закону N 2807 визначено поняття благоустрою як комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Крім цього, пунктом 1.2 Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443, пайова участь (внесок) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою) - внесок на фінансування заходів з благоустрою міста Києва (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Києва власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства у грошовому виразі (гривнях) без ПДВ.

Отже, майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників за відсутності адміністративного підпорядкування між ними в порядку здійснення управлінських функцій, є цивільно-правовими, а пов'язані з ними витрати включаються до складу витрат фізичної особи - підприємця відповідно до п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Що стосується віднесення до складу витрат фізичної особи - підприємця платника єдиного податку, витрат у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста повідомляємо, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регулюються гл. 1 р. XIV ПКУ.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп визначено ст. 292 ПКУ.
Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Разом з цим, пунктами 292.10 - 292.11 ст. 292 визначено суми доходу, які не включаються до загального оподаткованого доходу платника єдиного податку.

При цьому, поняття витрат для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку діючим ПКУ взагалі не передбачено.

Враховуючи вище наведене, фізичні особи - підприємці платники єдиного податку не можуть відносити на витрати пайові внески на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, оскільки це не передбачено діючим податковим законодавством.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Паевые взносы на развитие инфраструктуры города (взносы на благоустройство) и расходы для ФЛП

Главное управление ГФС в г. Киеве в письме от 22.10.2015 р. № 3152/К/26-15-17-04-14 сделало следующий вывод:

Так, п. 177.4 статьи 177 НКУ определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения.

В этом перечне не указаны расходы на надлежащее содержание прилегающей к временному сооружению территории или на паевые взносы на содержание этого объекта благоустройства.

Но, согласно части 4 статьи 15 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов" (Закон № 2807), собственник временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, расположенного на территории объекта благоустройства государственной и коммунальной собственности, обязан обеспечить надлежащее содержание прилегающей к временному сооружению территории или может принимать паевое участие в содержании этого объекта благоустройства на условиях договора, заключенного с предприятием или балансодержателем.

Таким образом, расходы на паевое участие (взнос) в содержании объектов благоустройства включаются в состав расходов физического лица – предпринимателя на общей системе налогообложения согласно п. 177.4 НКУ.

В свою очередь физлица-единщики не могут относить на расходы паевые взносы на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, поскольку понятие расходов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога действующими нормами НКУ вообще не предусмотрено.

Оригинал письма № 3152/К/26-15-17-04-14:

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ, об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, до якого належать:
- витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;
- витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
- обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;
- суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
- інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Згідно ст. 1 Цивільного кодексу України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 N 2807-IV (далі - Закон N 2807), власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Статтею 1 Закону N 2807 визначено поняття благоустрою як комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Крім цього, пунктом 1.2 Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443, пайова участь (внесок) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою) - внесок на фінансування заходів з благоустрою міста Києва (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Києва власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства у грошовому виразі (гривнях) без ПДВ.

Отже, майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників за відсутності адміністративного підпорядкування між ними в порядку здійснення управлінських функцій, є цивільно-правовими, а пов'язані з ними витрати включаються до складу витрат фізичної особи - підприємця відповідно до п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Що стосується віднесення до складу витрат фізичної особи - підприємця платника єдиного податку, витрат у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста повідомляємо, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регулюються гл. 1 р. XIV ПКУ.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп визначено ст. 292 ПКУ.
Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Разом з цим, пунктами 292.10 - 292.11 ст. 292 визначено суми доходу, які не включаються до загального оподаткованого доходу платника єдиного податку.

При цьому, поняття витрат для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку діючим ПКУ взагалі не передбачено.

Враховуючи вище наведене, фізичні особи - підприємці платники єдиного податку не можуть відносити на витрати пайові внески на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, оскільки це не передбачено діючим податковим законодавством.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017